header image
Start arrow Zarządzanie procesowe arrow Zarządzanie procesowe
Zarządzanie procesowe

Rosnące wymogi wobec przedsiębiorstw zmuszają je do ciągłego podnoszenia swojej efektywności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów działania. Konkurencja której do niedawna lokalny charakter, zmienił się na globalny, powoduje iż  nawet małe i średnie przedsiębiorstwa zmuszone są do walki o klienta z zagranicznymi firmami, często bogatszymi i sprawniejszymi. Siła przetargowa klientów dzięki łatwemu dostępowi do informacji o cenach i dostawcach jest na tyle duża iż nawet najmniejsi klienci mogą wpływać na oferowane warunki handlowe. Czynniki związane z organizacją zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowują również rozwój podmiotów gospodarczych, w kierunku szybko adoptujących się i bardzo sprawnych organizacji, w których wykorzystanie nowoczesnych metod i technik działania oraz systemów informatycznych jest duże jak nigdy wcześniej.

Najczęściej spotykanymi barierami wzrostu efektywności przedsiębiorstw są niedomagania na poziomie operacyjnym, tu m.in.: nadmierna biurokratyzacja, nieefektywna alokacja zasobów, brak zidentyfikowanych kluczowych wskaźników efektywności, niemożność bieżącej kontroli i kierowania przebiegiem realizacji zadań. Na poziomie strategicznym przedsiębiorstwa, firmy wykazują mglistą nie formalną strategię (lub jej całkowity brak), brak planów taktycznych powiązanych z konkretnymi wskaźnikami i samą wizją firmy. Firmy nie wykonują badań marketingowych nawet w najwęższym zakresie otoczenia bliższego.

Odpowiedzą na powyższe problemy, stało się w ostatnich latach zarządzanie procesowe, które jest efektem rozwoju nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, jest jednym z filarów TQM. Podejście procesowe, koncentruje się na najważniejszych aspektach zarządzania z punktu widzenie efektywności przedsiębiorstwa: na definiowaniu procesów, ciągłym ich doskonaleniu, budowie systemu wskaźników efektywności, procesowej strukturze organizacyjnej.

Wprowadzenie do przedsiębiorstwa koncepcji zarządzania procesowego przebiega etapami, w których początkowo identyfikuje się główne procesy oraz procesy pomocnicze, następnie nakłada się na nie system celów strategicznych wynikających ze strategii przedsiębiorstwa. Złożenie procesów i systemu celów, wskazuje krytyczne punkty realizacji strategii. Doskonałym, mocno rozwiniętym narzędziem do powiązania procesów ze strategią przedsiębiorstwa jest Strategiczna Karta Wyników, w której wszystkie zidentyfikowane mierniki mają swoje przełożenie na finansową perspektywę przedsiębiorstwa. W kolejnym kroku dąży się do maksymalizacji efektywności procesów, poprzez ich doskonalenie , co wymaga wykonania mapowania procesów i późniejszych ich modyfikacji lub zupełnie nowego zaprojektowania. Ostatecznie należy wprowadzić procesową strukturę organizacyjną, która pozwoli na pełne funkcjonowanie koncepcji procesowego zarządzania.

W skrócie
Popraw efektywność przedsiębiorstwa przez doskonalenie procesów biznesowych.
Sonda
Jaki moduł oprogramowania chciałbyś wdrożyć najszybciej w swoim przedsiębiorstwie?